Finesia Consulting

Weronika Jachniewicz

Cz onek Zarz du i Dyrektor Finansowy

Weronika Jachniewicz ma ugruntowan wiedz z ksi gowo ci i finans w oraz wieloletnie do wiadczenie w praktycznym jej zastosowaniu. Swoj karier zawodow zwi za a z Finesia Consulting Sp. z o. o., gdzie rozpocz a prac na stanowisku m odszej ksi gowej, by po kilku latach zosta g wn ksi gow , nadzoruj c wiadczenie ca o ci us ug ksi gowych. Do wiadczenie operacyjne zdobyte podczas obs ugi zar wno mi dzynarodowych korporacji jak i nowopowsta ych polskich firm poparte specjalistycznym wykszta ceniem stanowi jej atuty szczeg lnie cenione przez klient w.Uprzednio pracowa a jako kierownik projekt w w firmie z bran y medi w, BiznesPolska.pl i odby a sta w departamencie prawnym Ministerstwa Komitetu Integracji Europejskiej. Jeszcze podczas studi w, bra a udzia w polsko-kanadyjskim programie wymiany student w. Przyk adaj c du wag do ci g ego kszta cenia si , poza uko czeniem studi w prawniczych na Akademii Ostrogskiej w Ukrainie, uko czy a jednocze nie studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskuj c tytu y magistra na Wydziale Zarz dzania oraz magistra na Wydziale Integracji Europejskiej tej e uczelni. Specjalizacj w dziedzinie finans w i rachunkowo ci pog bi a na studiach podyplomowych w Akademii Finans w w Warszawie. Posiada licencj Ministerstwa Finans w uprawniaj c do us ugowego prowadzenia ksi g. Od 2011 roku jest cz onkiem mi dzynarodowego stowarzyszenia ksi gowych ACCA. W 2013r. zosta a wybrana do Rady Cz onk w ACCA w Polsce.

Polski | English